Eshop

NOVINKY

 NOVINKY

5.11.2021  Přidali jsme do obou kategorií T r i l o b i t ů nové vzorky trilobitů ze středního kambria Barrandienu z oblasti Jinců, Rejkovic a Felbabky.

31.3.  Do našeho e-shopu jsme přidali do kategorie M i n e r á l y  další řadu nových vzorků systematických minerálů.

20.8.2020 - Do kategorie  M i n e r á l y  jsme přidali větší množství systematických vzorků. Nově např. minerály axinit, allemontit, datolit, hemimorfit, hercynit, churchit-Y, niklskutterudit, offretit, paulingit rodonit, volborthit, zavaritskit a další. Doplnili jsme řadu uranových minerálů, dále např. minerály revíru Horní Slavkov-Krásno jako npř. Bismut, niklskutterudit, zavaritskit, bertrandit, chenevixit a dalších.

 

3.8.2020   Nově jsme zařadili  z a h r a n i č n í   m i n e r á l y  s několika vzorky z různých lokalit ve světě. Zároveň pro sběratele systematických vzorků jsme pak přidali minerály čistě ze slovenských lokalit. Nově např. gersdorffit, kobaltin, celestin, andardit, smithsonit. Do konce týdne pak přidáme asi 200 dalších vzorků systematických minerálů z Čech a Moravy.

12.7.2020  Doplnili jsme celou řadu vzorků různých druhů zkamenělin do kategorie  F o s í l i e .

3.3.2020   Do našeho e-shopu jsme přidali do kategorie M i n e r á l y  další vzorky systematických minerálů, z nichž některé úplně nově, např. antraxolit, grosulár, sillimanit, antofylit, andersonit, metatorbernit, isokit, saléeit.

19.1.2020  Přidali jsem do kategorií  T r i l o b i t i   a   t r i l o b i t i   p r o   n e n á r o č n é  nové vzorky trilobitů převážně ze středního kambria Jinecka. 

24.11.2019   Do kategorie  f o s í l i í  jsme doplnili některé vzorky s otisky karbonských rostlin z Ostravsko-karvinské pánve a otisky listů třetihorních rostlin z Mostecké pánve.

23.9.2019  Mezi  d e k o r a t i v n í   p ř e d m ě t y  jsme dopnili vzorky zhotovené z magického kamene, tzv. modrého doleritu pocházejícího z pohoří Preseli v západním Walesu. Z tohoto kamene byly původně zhotoveny megalitické kameny ve Stonehenge.

15.8.2019   Do e-shopu jsme zařadili nové vzorky železitých křemenů z klasických lokalit v oblasti Brd.

23.4.2019  Přidali jsme do kategorie  M i n e r á l y  další vzorky českých minerálů. Nově např. minerály tusionit, nigerit, brookit a anatas z Bobrůvky. Dále pak vzorky karfolitů z lokality Horní Slavkov - Krásno a další.

9.4.2019  Přidali jsme do e-shopu různé druhy vzorků zkamenělých rostlin, živočichů, trilobitů a stromatolitů.

18.1.2019  Doplnili jsme do kategorie  M i n e r á l ů  řadu dalších vzorků minerálů. Především některé zajímavé druhy vzácných uranových minerálů. Např. uranofán-beta, rabejacit, čejkait, ťujamunit, kuprosklodowskit, kasolit a další.

29.11.2018  Doplnili jsme vzorky třetihorních otisků listů subtropických stromů ze Sokolovské pánve, z pískovny Erika u Lomnice nedaleko sokolova.

25.11.2018  Přidali jsme do našeho e-shopu  p ř í v ě š k y  a  n a u š n i c e  zhotovené z trilobitů Ellipsocephalus hoffi.

7.11.2018   Do kategorie F o s í l i í, konkrétně fosílií  z k a m e n ě l ý c h   r o s t l i n  jsme přidali další vzorky karbonské flóry. Tentokrát jde výhradně o vzorky z Kladenské uhelné pánve.

17.10.2018  Vložili jsme další nové vzorky do kategorie M i n e r á l ů. Nově jsme přidali vzorky minerálů z uhelných hald salmiak, síru a arsensíru, pěkné vzorky krystalovaných pyritů, některé minerály, které jsme ještě v systému neměli zařazené jako např. stříbro, klinochlor, minium, stefanit atd.

4.10.2018  Do kategorie  F o s í l i í  jsme zařadili nové vzorky hlavně karbonské flóry z Ostravska-karvinska a také zkameněliny křídových moří z Bakova nad Jizerou a Března u Loun. Převážně jde o schránky plžů, většinu naleznete v podkategorii  O s t a t n í   ž i v o č i c h o v é.

23.9.2018  Doplnili jsme nové vzorky trilobitů převážně vzorků klasických druhů z  j i n e c k é h o  k a m b r i a  do kategorie  T r i l o b i t ů.

2.9.2018  Doplnili jsme řadu dalších vzorků s y s t e m a t i c k ý c h   m i n e r á l ů  z České republiky do kategorie M i n e r á l y . Nově jsme zařadili např. minerály melilit, nefelín, metanováčekit, malachit a další.

29.5.2018  Do kategorie  M i n e r á l ů  jsme doplnili systematické minerály z České republiky. Převážně již minerály v našem seznamu zavedené. Nově jsme zařadili pouze minerál stanin, doplnili jsme některé druhy vrančických sekundárních vanadových minerálů a několik zajímavých vzorků aragonitu (vřídlovce) z kladenských hald.

25.3.2018  Přidali jsme nové vzorky t r i l o b i t ů především klasických druhů z  j i n e c k é h o  k a m b r i a  do obou kategorií trilobitů. Zároveň jsme zavedli novou kategorii  F o s í l i e  s v ě t  a doplnili vzorky fosílií. 

6.3.2018  Doplnili jsme nové vzorky  k a r b o n s k é   f l ó r y  do kategorie Zkamenělých rostlin. Jde především o otisky kapradin a plavuní z Kladenské pánve a Karvinska. Přidali jsme též několik   třetihorních plžů z lokality Tuchořice.

28.12.2017  Přidali jsme několik vzorků trilobitů převážně z jineckého kambria do kategorií T r i l o b i t ů.

26.11.2017  Přidali jsme další novou kategorii do sekce Zkamenělé rostliny -  K a r b o n s k á   f l ó r a.  Zařadili jsme zde několik vzorků s fosilními rostlinami z uhelné pánve Ostravsko-Karvinské. Jde především o zkamenělé zbytky několika druhů přesliček, plavuní a kapradin.

25.11.2017  Přidali jsme novou kategorii malých vzorků minerálů -  M i k r o m o u n t ů  s některými vzácnými druhy minerálů. Vzorky jsme rozdělili dle velikosti do dvou kategorií. Všechny minerály jsou zároveň umístěny a následně dodávány včetně plastové krabičky.

19.9.2017  Do kategorií  T r i l o b i t i  jsme vložili nové vzorky s trilobity převážně z oblasti jineckého kambria, např. Conocoryphe cirina, Conocoryphe sulzeri,  Ellipsocephalus vetustus, Litavkaspis rejkovicensis, Ptychoparia striata, Paradoxides gracilis a další, taktéž silurské trilobity Harpidella misera a Aulacopleura konincki.

17.9.2017  Přidali jsme nové většinou systematické vzorky minerálů do kategorie  M i n e r á l y . Nově pak např. scainit, whewellit, některé uranové sekundární minerály jako např. liebigit, metaautunit, zeunerit, rabbittit, schröckingerit, natrozippeit.

16.2.2017   Do kategorie T r i l o b i t i  jsme doplnili řadu dalších vzorků převážně s kambrickými trilobity. Hlavně z oblasti Jinecka jako např. Conocoryphe sulzeri, Hydrocephalus minor, Ellipsocephalus vetustus, Skreiaspis spinosa, Eccaparadoxides pusillus, Paradoxides gracilis, ale i silurské trilobity Harpidella misera, Acamthlomina minuta a Aulacopleura konincki.

3.2.2017   Přidali jsme několik dalších vzorků do kategorie M i n e r á l y.

1.12.2016  Do kategorie T r i l o b i t i  jsme přidali několik nových přírůstků kambrických trilobitů. Jde o klasické trilobity z oblasti Jinecka jako Conocoryphe sulzeri, Hydrocephalus minor, Ellipsocephalus vetustus, Skreiaspis spinosa, Eccaparadoxides pusillus, Acadolenus snajdri, Paradoxides gracilis.

20.8.2016  Do kategorie M i n e r á l y  jsme doplnili další systematické vzorky minerálů, z nichž většina je nově zavedených: chrysoberyl, uvarovit, chryzotil, erytrín, gismondin, halotrichit, zinkenit, zlato, pleonast, anhydrit, mastek, friedrichit, oligonit, safflorit, brochantit, lavendulan, spekularit.

11.7.2016  Do kategorie T r i l o b i t i  jsme přidali nové přírůstky, především z oblasti Jinců a Rejkovic, tzn. kambrické trilobity. Nejvíce je zástupců druhů Conocoryphe sulzeri, Conocoryphe cirina, Hydrocephalus minor, Ellipsocephalus vetustus, Skreiaspis spinosa a další.

19.6.2016  Přidali jsme další vzorky různých druhů našich minerálů do kategorie M i n e r á l y. Některé minerály jsou nově zavedené, např. akantit, harmotom, heulandit, indigolit, kaersutit, laumontit, lepidolit, limonit, magnezit, robinsonit, vésigniéit, atd.

14.4.2016  Do kategorie M i n e r á l y jsme přidali nové vzorky hlavně sekundárních minerálů jednak z Horního Slavkova - olivenit, goyazit, krásnoit, kunatit, russellit, bertrandit, chenevixit, olivenit, mixit, wavellit, libethenit, skorodit, ale i goshenit, apatit, arsenopyrit, wolframit, bismut, dále pak z Jáchymova - eulytin, pikrofarmakolit, rabbittit, pyromorfit, mixit, bismutoferit a další. Nově pak jsme přidali minerály, které jsme neměli ještě zastoupeny, např. natrolit, aurichalcit, gahnit, topaz a další.

5.3.2016  Doplnili jsme další vzorky trilobitů Jineckého kambria do kategorie T r i l o b i t i .Především pak několik vzorků tzv. "schůzí" Ellipsocephalů, dále trilobity Conocoryphe sulzeri a cirina a Hydrocephalus minor.

26.2.2016  Jsme do hlavní kategorie  M i n e r á l y doplnili další vzorky, téměř 100 kusů systemových minerálů z Čech, Moravy a Slovenska. Některé minerály jsme zavedli nově - ankerit, augit, chabazit, chalkotrichit, dumortierit, galenit, greenockit, kuprit, kutnohorit, linarit, mordenit, nikelin, thomsonit, další jsme doplnili.

3.1.2016  Do kategorie  M i n e r á l y  jsme doplnili celou řadu dalších vzorků minerálů. Nově jsme do systému přidaly minerály analcim, danburit, dawsonit, kampylit, korund, letovicit, löllingit, millerit, psilomelan staurolit, vřídlovec. Do již zavedených kategorií jsme pak doplnili další vzorky minerálů z českých, moravských a slovenských lokalit.

19.12.2015  Jsme přídali vzorky leštěných kamenů do kategorie  M i n e r á l y - chaldedony z Ahníkova, několik krušnohorských achátů a brdských železitých křemenů.

14.12.2015  Přidali jsme další vzorky různých druhů do kategorie  M i n e r á l y . Jde především o vzorky minerálů ze slovenských lokalit (kermezit, siderit, chalkofylit, libethenit, euchroit), dále pak různé druhy minerálů z Čech a Moravy (petalit, triplit, kyanit, antimonit, aktinolit, prehnit, epidot, cinabarit, wavellit, berthierit, rodochrozit, klinoptilolit).

29.11.2015  Do kategorie  T r i l o b i t i   jsme po delší době vložili nové vzorky z lokalit  j i n e c k é h o    k a m b r i a . Přidali jsme několik trilobitů těchto druhů: Paradoxides gracilis, Hydrocephalus minor, Conocoryphe sulzeri, Skreiaspis spinosa, Acadolenus snajdri a Peronopsis integra.

23.11.2015  Přidali jsme do kategorie  M i n e r á l y  vzorky z lokality Horní Slavkov - Krásno. Konkrétně jde o minerály jednak z Vysokého kamene u Krásna (koechlinit, tyrkys, chalkosiderit, kakoxen, beryl) a jednak z oblasti Horní Slavkov - Krásno, tj. vzorky z doby těžby a z propadliny Huberova pně (karfolit, rodochrozit, křemen, bizmut, siderit, chalkofylit, chalkopyrit, skorodit)

17.11.2015  Do kategorie  T r i l o b i t i   p r o   n e n á r o č n é   jsme vložili nové vzorky  k a m b r i c k ý c h   t r i l o b i t ů . Konkrétně jde o druhy Paradoxides gracilis, Hydrocephalus minor, Conocoryphe sulzeri a Eccaparadoxides pusillus z jineckého kambria.

13.11.2015  Do kategorie  M i n e r á l y  jsme přidali vzorky ze starších sběrů ze slovenských lokalit. Jde o vzorky těchto druhů: antimonit, aragonit, auripigment, gudmundit, chalkantit, jamesonit, kobellit, palygorskit, posnjakit, sádrovec, tridymit, tyrolit.

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com